Groen tevreden met voortzetting beleid

30 Januari 2013

Uit de gemeenteraad: Bespreking bestuursakkoord nieuwe meerderheid in Mortsel punt 3 gemeenteraad 29 januari 2013. Groen is gerustgesteld : het beleid verandert niet wezenlijk.  

Beste collega's,

 

Het bestuursakkoord van de nieuwe meerderheid. Daar zagen wij uiteraard naar uit ! Zeker omdat vlak na het binnenlopen van de verkiezingsresultaten de nieuwe burgemeester zei : "Mortsel heeft voor verandering gekozen". En verandering in Mortsel, waar kan dat anders over gaan dan over hét thema van de afgelopen 12 jaar : de mobiliteit, het gebrek aan doorstroming op het groot kruispunt ? Zou de nieuwe meerderheid een brug of tunnel voorstellen op het kruispunt, een idee waar een groot deel van onze meerderheid enkele jaren geleden in een motie toe verleid werd door de toenmalige oppositie ?

 

Wij onmiddellijk naar hoofdstuk 5 dus. Mobiliteit. Oef, we voelden ons gerust. Verkeersveiligheid, ook die van de zwakke weggebruiker, blijft prioriteit. Bovengemeentelijk overleg hierover : okee ! We adviseerden de nieuwe meerderheid tijdens de commissie om het MOZO-overleg tussen de gemeenten van de Zuidrand en Antwerpen dat in 2010 door de Vlaamse Regering begraven werd terug op te starten. Om de doorstroming te verbeteren wordt in het bestuursakkoord verwezen naar de toeritdosering, verlenging afslagstroken, verplaatsing tramperrons? allemaal dingen die de afgelopen jaren ofwel voorgesteld werden aan de hogere overheid, ofwel in de steigers gezet zijn ofwel half in uitvoering zijn. Onze fractie is dus tevreden : we beloofden onze kiezers om er vanuit de oppositie voor te zorgen dat het beleid zou voortgezet worden, dus dat ziet er goed uit. Op vlak van mobiliteit en doorstroming geen grote veranderingen. Wel 2 bedenkingen.

 

Ten eerste het weren van het zwaar doorgaand vrachtvervoer door Mortsel. Denk dat verkeer weg en de doorstroming in Mortsel, maar ook de luchtkwaliteit en de leefbaarheid en veiligheid zullen al een pak verbeteren. Deze eis stond wel in de twee vorige bestuursakkoorden en was zelfs een engagement van het Vlaams Gewest tov Mortsel begin de jaren 2000. Het verwondert ons dus ten zeerste dat het bestuur het ontmoedigen van het zwaar doorgaand vrachtverkeer niet belangrijk genoeg vindt om het in het bestuursakkoord te zetten. Zeker nu minister Crevits aan een regionaal vrachtroutenetwerk werkt en een studie hierrond eind deze maand zal toegelicht worden.

 

En ten tweede het dossier van de R11-bis. Hier kennen jullie onze stellingname. Uit de studie over de cut-en-cover-versie bleek dat de R11bis geen oplossing is voor het mobiliteitsprobleem in onze regio. En dus is een ondertunnelde versie dat ook niet. Maar wij voorspellen weer eindeloos studiewerk dat enkel als doel heeft de hele kwestie over de verkiezingen van 2014 te tillen. En intussen blijft de R11bis als een spook boven grote delen van Mortsel hangen. Dat is niet goed voor de mensen die er wonen, dat is niet goed voor het sportlandschap.

 

Niettemin is onze algemene beoordeling over het hoofdstuk mobiliteit in het bestuursakkoord goed, het beleid wordt voortgezet. Ook rond andere thema's die we in de commissievergadering ter sprake brachten kunnen we concluderen dat de geest van het beleid voortgezet wordt. Uiteraard met nieuwe accenten, nieuwe uitdagingen, maar dat is normaal. Zeker de focus op wijken en woonstraten ? na de stadskernvernieuwing de afgelopen 2 legislaturen ? vinden we prima en hebben wij ook bepleit in onze verkiezingscampagne. In het kort nog 3 bedenkingen en 1 vraag.

 

  1. Het bestuursakkoord legt een zware focus op het winkelcentrum en het Fort 4. En toch worden zowel de centrummanager als de Fortmanager niet voorzien, dit om besparingsredenen. Maar is dit op termijn wel een besparing ? Het profiel van de fortmanager was toch sterk financieel gericht net om van het Fort een financieel haalbaar verhaal te maken. Het centrummanagement kon toch met verschillende gemeenten samen en is toch van wezenlijk belang voor ons winkelcentrum ? 2 gemiste kansen.

  2. De thema's milieu en klimaat zijn heel mager in het bestuursakkoord. Bovendien is er geen enkele verwijzing naar de toch wel heel belangrijke klimaatdoelstellingen. Daarom vroegen wij een verwijzing naar enkele memoranda van BBL, Natuurpunt en het biodiversiteitscharter dat Mortsel in de vorige legislatuur ondertekende. Wij komen hier later nog op terug.

  3. En tenslotte is er het AGB. Hierover rept het bestuursakkoord met geen woord. Nochtans zegt de Mortselse administratie in haar inspiratienota dat "een grondige doorlichting onontbeerlijk is". Dit is meer dan terecht. Vele mensen in het vroegere college voelden aan dat de beslissingen en onderhandelingen die binnen het AGB gevoerd werden (bijv. de tarieven in de ondergrondse parking, de flankerende maatregelen in Mortsel-Dorp waar veel ontevredenheid over is) de gemeenteraad en zelfs het college ontglipten. Wij vragen dus een ernstige evaluatie van de werking van het AGB.

 

 

Na deze globale evaluatie van de Groen-fractie ? die eigenlijk overwegend positief is omdat het beleid op cruciale punten niet verandert ? hebben wij één expliciete vraag aan de nieuwe burgemeester en die gaat over het STOP-principe. Tijdens de commissievergadering vorige week vroegen we de nieuwe burgemeester waarom het STOP- principe in het nieuwe bestuursakkoord niet ingeschreven werd (hiërarchie van Stappers, Trappers, Openbaar Vervoer, Personenwagens). Schepen D'Hulster zei dat dit principe in het mobiliteitsplan staat en dus verworven is. De burgemeester zei dat alle deelnemers op de weg gelijkwaardig zijn. Ik heb de burgemeester gezegd dat het STOP-principe een duidelijke prioriteitsbepaling inhoudt. Daarom vraag ik de burgemeester of hij achter het STOP-principe staat of niet.

 

Ingrid Pira

Fractieleider Groen-Mortsel

29 januari 2013