Welzijnscampus De Meerminne

24 April 2018

Welzijnscampus De Meerminne

Dat het ontwerp van de welzijnscampus niet voldeed aan de wettelijke voorschriften, zoals bepaald in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, werd al uitgebreid beschreven in de vorige Gist. Onder druk van Ruimte Vlaanderen, de acties van de buurtbewoners,  en niet aflatende kritiek van raadsleden van het OCMW, werd een aangepast ontwerp gestemd op de raadszitting van 21  maart 2018. De zesde bouwlaag wordt geschrapt en de bovenste verdiepingen worden smaller. Zo wordt de regelgeving al beter gerespecteerd. Zijn hiermee alle problemen van de baan? Neen zeker niet… Met de inplanting van het gebouw wordt nog steeds afgeweken van het RUP en een bouwlaag minder heeft tot gevolg dat er heel wat minder assistentiewoningen voorzien zijn dan eerder gepland: slechts 36 in plaats van 57. Deze woningen zijn broodnodig in onze vergrijzende maatschappij. De meerderheid moet beseft hebben dat dit politiek onhaalbaar was. Daarom besliste de OCMWraad eveneens om de financiële en praktische mogelijkheden te onderzoeken van de realisatie van 16 assistentiewoningen op een andere locatie. Heel de oppervlakte van de Meerminne moet gebruikt worden om de welzijnscampus voldoende ruimte te geven met respect voor de buurt. Waar komen de bijkomende assistentiewoningen? Voor Groen is het duidelijk dat de voor de hand liggende oplossing is om Meerminne 4 mee te betrekken in het project - daar waar nu de assistentiewoningen en het buurtrestaurant De Plataan gevestigd zijn. Zo hebben we de garantie dat er niet opnieuw open ruimte in het gedrang komt. Aangezien deze garantie  tijdens de OCMWraad niet kon gegeven worden, heeft Groen dan ook tegen het ontwerp gestemd. De site van  Meerminne 4 betrekken in de plannen, geeft een evenwichtigere spreiding van het gebouw over de gronden. Een bezorgdheid die ook door de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) wordt gedeeld.  Op die manier kan de welzijnscampus zelf over meer oppervlakte beschikken.  Zo is er nu al  grote bezorgdheid of er bijvoorbeeld voor  de geefwinkel “In de Buurt” wel voldoende plaats zal zijn. Volgens het Masterplan dat door de meerderheid in september 2015 werd goedgekeurd zou de grond van Meerminne 4 verkocht worden. Een positieve wending is dat er recent een open discussie is beloofd over de bestemming en invulling van dit stuk grond. Groen kiest voor een exploitatie in eigen beheer, voldoende assistentiewoningen en een gevarieerd woonaanbod. Wordt zeker vervolgd!