Sara Waelbers: Investeren in mensen!

24 April 2018

Sara Waelbers: Investeren in mensen!

Sara Waelbers (OCMW-raadslid): “Investeren in mensen is onze rode draad voor welzijn en sociaal beleid. We bedoelen daarmee dat we niet alleen in bakstenen en structuren willen investeren maar vooral in de mensen van Mortsel die het moeilijk hebben. Omdat alle Mortselaars een menswaardig leven verdienen.” Kunnen deelnemen aan de samenleving is een basisrecht voor iedereen. Voor heel wat mensen staan er jammer genoeg heel wat obstakels in de weg om dit waar te kunnen maken. Gelukkig hebben we als stad heel wat middelen in handen om mensen te ondersteunen waar nodig. Werk en wonen Wie werk heeft en in een gezonde woning kan leven, heeft de sleutels in handen om deel te nemen aan de samenleving. Werk en wonen zijn voor sommige mensen echter niet zo vanzelfsprekend. Daarom willen we dat onze stad blijft investeren in tijdelijke werkervaringstrajecten en zinvolle activeringsprojecten. Het aantal beschikbare plaatsen dient opgetrokken te worden, desnoods uit eigen middelen. Mortsel kan ook nog actiever dan nu bijdragen aan bijkomende betaalbare en sociale woningen, en aan woonbegeleiding voor wie dat nodig heeft. Heel interessant zijn creatieve initiatieven die de twee combineren: projecten waarbij woningen betaalbaar worden gerenoveerd met behulp van sociale tewerkstelling. Daar willen we veel meer op inzetten. Welzijn is voor Groen een prioriteit voor het toekomstig lokaal bestuur. Leefloon Een andere belangrijke ambitie is dat Mortselaars die tijdelijk toch op een leefloon zijn aangewezen, menswaardig kunnen leven. Als dat niet het geval is, moet het lokaal bestuur bijpassen met steun. Dit gebeurt nu al maar mag nog ambitieuzer. Psychologische hulp Als het even of langduriger moeilijk gaat, moet er voldoende psychologische hulp voorhanden zijn. Niet in een centrum in de grootstad, of enkel bij een dure privé-therapeut maar betaalbaar en dichtbij. Het aantal hulpzoekenden die kampen met psychische moeilijkheden stijgt immers opvallend. Geen winst op kap van zorgbehoevenden We kiezen voor publieke wijkgerichte zorg: we vinden het geen goed idee dat onze stad taken van zorg en hulp zou privatiseren naar bedrijven die met het binnenhalen van deze opdrachten winst willen maken. Initiatieven van burgers die het welzijn bevorderen verdienen onze aanmoediging en ondersteuning.