Nadia Saouti dient namens Groen Mortsel bezwaarschrift in over woonproject De Perenpit

15 Januari 2020

Nadia Saouti dient namens Groen Mortsel bezwaarschrift in over woonproject De Perenpit

Hieronder de integrale tekst van het bezwaarschrift dat Groen raadslid Nadia Saouti indiende.   Ik dien bezwaarschrift in n.a.v. het openbaar onderzoek rond het woonproject op voormalige terreinen van “De Perenpit” (dossiernr. OMV_2019142687) om volgende redenen: 1. Ondergrondse parkeergarage en mobiliteit Onder de footprint van de verschillende gebouwen met woongelegenheid wordt een ondergrondseparking gebouwd voor 27 autoparkeerplaatsen. Hierbij de volgende bedenkingen: - 27 autoparkeerplaatsen in een wijk die dichtbij tram en bus en even verder een publiekeparking (Krijgsbaan) en treinstation ligt, in een stad bovendien waar meer en meer(elektrisch) gefietst wordt is teveel. Dit zeker in het licht van de huidige maatschappelijkeevolutie waarin autoverplaatsingen meer en meer vervangen worden door verplaatsingenmet openbaar vervoer en fiets en bouwpromotoren zélf tot de conclusie komen dat ze –onder druk van lokale parkeernormen – parkings bouwen waar niemand nog op zit tewachten. Het artikel dat in De Standaard van donderdag 28 november 2019 hieroververscheen met op de cover “Bouwpromotoren raken niet meer af van parkeerplaatsen”spreekt in dat verband boekdelen. - 27 bijkomende parkeerplaatsen in de straat werkt verkeersaanzuigend. Dit terwijl er al veelparkeerplaatsen zijn in de straat en de Van Peborghlei meer en meer een sluiproute is tussenR11 en N1. Het Mortselse stadsbestuur heeft wat dat laatste betreft beloofd om deverkeerscirculatie te herbekijken, maar wat voor zin heeft dat als er anderzijdsverkeersaanzuigende projecten in de straat geïnstalleerd worden? Hoe meerparkeerplaatsen je voorziet, hoe meer verkeer je aanzuigt. Leefbare mobiliteit begint bijparkeerplaatsen. - Een ondergrondse parkeergarage maakt een woonproject op vlak van aanleg enonderhoud duur. Het Mortselse stadsbestuur draagt betaalbare huisvesting hoog in hetvaandel en moet er dus alles aan doen om nodeloze ingrepen zoals deze ondergrondseparking te weren. Bovendien worden er steeds meer vragen gesteld bij de impact vanondergrondse parkings op de waterhuishouding, wat zeker in de buurt van de VanPeborghlei met een verhoogde gevoeligheid rond waterhuishouding in het oog moetgehouden worden. --> Voorstel: de ondergrondse parkeergarage voor 27 autoparkeerplaatsen wordt geschrapten er wordt bekeken hoe een sterk verminderd aantal autoparkeerplaatsen (voor mensenmet een beperking, laden en lossen, autodelen…..) bovengronds kan aangelegd worden.Voor het afwijken van de parkeernorm geldt art. 49 van de Mortselse bouwcode:“Gemotiveerd afwijken van de autoparkeernorm”. Volgens de Mortselse bouwcode kan dit“wanneer de inzet en beschikbaarheid van andere vervoersmodi zoals fiets, openbaarvervoer of autodeelsystemen een lager autogebruik kan verantwoorden”. 2. Gemeenschapsruimte In de gebouwen van het project is geen publieke gemeenschapsruimte voorzien. Hierbij volgendebedenkingen: - Het project voorziet wel een publieke buitenruimte waar buurtbewoners kunnen verblijvenen kinderen kunnen spelen, maar dit vervult de sterke gemeenschapsfunctie die DePerenpit had en waar de buurt behoefte aan heeft helemaal niet. - In het meerjarenplan van de stad Mortsel (actie 3.1.2) wordt veel aandacht besteed aanontmoetingsplaatsen die de sociale cohesie versterken. Een belangrijke plaats die de socialecohesie in deze wijk versterkte was de Perenpit. Het nieuwe project komt hier niet aantegemoet. Dit is een gemiste kans voor het stadsbestuur in haar ambitie omontmoetingsplaatsen te creëren die de sociale cohesie versterken. Verder in deze wijkvervult de parochie rond de H. Kruiskerk en het Theatercafé een gemeenschapsfunctie, maardie is voor dit dichtbevolkt gedeelte van onze wijk te specifiek en te veraf. - Tijdens de eerste bewonersvergadering was er nog sprake van een ruimte voorgemeenschapsvoorziening, tijdens de tweede bewonersvergadering sprak men over een“restruimte” en in het definitieve ontwerp is er helemaal geen sprake meer vangemeenschapsvoorziening. Het is betreurenswaardig dat de stad Mortsel dit hele gebied datstedelijk patrimonium was uit handen geeft en zelf geen enkele engagement meer neemt omeen gemeenschapsfunctie te vrijwaren. - Voorstel: de stad doet in de wijk een onderzoek naar behoefte aan gemeenschapsfunctie inhet project (buurtwinkel? lokalen om bijeen te komen? Om te repeteren? Recepties ofkleinschalige feesten te organiseren? Wijkgezondheidscentrum? Naschoolse begeleiding?...) en bekijkt in functie hiervan welke ruimte in het project ze aankoopt.