Budget 2014 en meerjarenplanning 2014-2019

18 December 2013

Beste colleg a's, 

We hebben met onze fractie de documenten budget 2014 en meerjarenplanning 2014-2019 uitgebreid overlopen en besproken.
Onze algemene beoordeling in punten en na rijp beraad ? velen zitten op dit moment in een periode van punten-geven ? geven we op het einde.
 
  1. De documenten : proficiat aan de medewerkers voor de moeilijke oefening
 
-       voor iedereen van ons was dit nieuw. Geen gewone en buitengewone dienst meer met een verklarende nota van de ontvanger, maar een voorgeformuleerd document op basis van wat wettelijk moet volgens de BBC.
-       We zien het werk dat hieraan besteed is en hebben respect voor jullie en de vele ambtenaren die volgens dit nieuwe systeem moesten werken. Het is niet ideaal en het kan overzichtelijker. Zo raden we jullie aan om de vorm van dezelfde oefening die bijv. Edegem maakte eens onder ogen te nemen. Het is een suggestie naar volgend jaar.
-       Ook stellen we vast dat het participatietraject met adviesgroepen en bevolking niet uitbundig gevoerd is.
-       Bij de "stakeholdersanalyse" waarbij 11 mensen bevraagd werden op de Mortselse markt stellen we ons vragen : hoe representatief is die ?
 
  1. Financieel : verdubbeling schuldenlast
 
-       We stellen vast dat het budget op het eigen dienstjaar negatief is : - 3.582.188,33 euro. Het eindsaldo kan positief zijn door de overschotten van vorige jaren. Docht dit laatste is een prognose. Bijvoorbeeld de te verwachten subsidies zijn een onzekerheid. Zowel voor 2014 als voor de volgende jaren. Maar we hopen het beste wat dat betreft.
-       We stellen vast dat de leninglast van 12 miljoen euro in 2014 verhoogt naar 22 miljoen euro in 2019. We houden ons hart vast wat dat betreft, is een zo hoge leninglast nog gezond ?
-       Er komen geen budgethouders bij, nochtans een aanhoudende vraag van Groen de afgelopen jaren : waarom diensthoofden niet financieel responsabiliseren en hen een enveloppe toekennen ? Het responsabiliseren van diensthoofden biedt voordelen op vlak van betrokkenheid, snelheid en efficiëntie?.Erg jammer dat het bestuur van deze nieuwe oefening geen gebruik maakte om ook diensten te responsabiliseren.
 
  1. Personeel : kritisch toezien op verjonging
 
In de besparingsoefening die hoedanook moest gemaakt worden opteert het stadsbestuur van Mortsel er voor om pensioneringen niet meer in te vullen. Onze kritische bemerkingen hierbij :
 
-       de verschuiving van personeel van de "oude diensten" die traditioneel veel medewerkers hebben naar de "nieuwe diensten" zoals lokale economie, mobiliteit en wonen" met bijna "éénmansdiensten" is in deze oefening niet doorgedreven.
-       Het gevaar van het niet meer invullen van pensioneringen is dat jonge mensen moeilijk instromen in het Mortselse stadsbestuur. Wij zullen dus kritisch toezien op de noodzakelijke verjonging van het personeelsbestand, zeker gezien het feit dat de jeugdwerkloosheid in Mortsel hoog is.
 
  1. Fort 4 : hoog investeringsbudget en toch geen Fortmanager
 
-       Positief is dat het investeringsbudget voor Fort 4 (ong. 12 miljoen euro  voor de hele legislatuur) en dat er 80 % subbsidies te verwachten zijn;
-       Zwakke schakel zijn  de te verwachten subsidies. Wat indien die subsidies er niet komen ?
-       Zeer zwakke schakel is dat de Fortmanager niet aangenomen werd : het profiel van de Fortmanager was ook en vooral financieel : hoe kan hij/zij van het Fort 4 een rendabel iets maken ? Het stadsbestuur van Mortsel heeft geoordeeld die Fortmanager niet in dienst te nemen. Zonder meer een gemiste kans.
 
  1. Wegenwerken, begraafplaatsen, parking Krijgsbaan enz? : positief
 
-       goed is dat er van het totale investeringsbudget 17 % naar wegenwerken gaat.
-       1,3 mio euro voor de begraafplaatsen vinden we positief Vanuit onze fractie vragen we om de realisatie van een sterretjesweide die het vorige bestuur terug mogelijk maakte, in de mate van het mogelijke prioriteit te geven.
-       Ook positief zijn aanleg parking Krijgsbaan en het budget voor park Mortsel Oude-God
-       Evenals sociaal restaurant en het opnemen van doelstellingen uit meerjarenplan OCMW in meerjarenplanning stad : een stevige stap vooruit in integratie stad-ocmw.
 
 
  1. Ontwikkelingssamenwerking : graduele verhoging
 
-       we appreciëren het feit dat ontwikkelingssamenwerking heel sterk verweven is in verschillende beleidsdomeinen in deze  BBC-oefening.
-       We zijn het niet eens dat het budget voor ontwikkelingssamenwerking niet gradueel verhoogt per jaar in de meerjarenplanning, dit was in het verleden wel het geval. Daarom vragen we een aparte stemming hierover straks.
 
  1. Burgemeestersconvenant : voor wanneer ?
 
-       Rond milieu en duurzaamheid zien we verspreid initiatieven. We kijken uit naar de eerste kwartaalrapportage om een definitief oordeel te geven over het beleid rond milieu en duurzaamheid
-       Wanneer wordt de burgemeestersconvenant door Mortsel ondertekend ?
 
8.       Rollend renovatiefonds ?
-       Bij Beleidsdoelstelling 3 Wonen zien we een aantal actieplannen en acties. Waarom werd het onderzoek naar uitbouw van een rollend renovatiefonds (zoals opgenomen in bestuursakkoord) hier niet in opgenomen ?
 
9.       Nog te realiseren besparingen en inkomsten
 
Dit stadsbestuur bespaart veel maar geeft te veel uit op o.a
-       Buitenschoolse Kinderopvang in gebied van Morsel-Oude God : 2.420.000 euro is een gouden Kinderopvang. Ons voorstel is om de Kubus te integreren in de Parkschool.
-       1,3 miljoen voor ICT blijft een zeer hoog bedrag. Waar is de studie die uitmaakt dat leasing duurder is dan ICT in eigen beheer ?
-       Waarom is Deurnestraat 53 niet opgenomen in verkoop gebouwen ?
 
10.  Waar is de visie ?
 
-       Verhuis naar Sint-Lutgardis gaat niet door, de Werf on hold, het "Maske" wordt dan toch niet verkocht maar verhuurd. Waar is de visie ? Het inschattingsvermogen dat bijv. de verhuis naar sint-Lutgardis sowieso een veel te dure operatie zou zijn ? Hetzelfde geldt voor het Maske. En wat nu met de hele werf-operatie ?
 
11.   Wijkwerking : structureel beleid nodig
 
-       Terecht zet dit bestuur ? na de grote aandacht en investeringen in het centrum vorige legislaturen ? in op de wijken.
-       We vinden echter dat de aandacht te weinig structureel is (Opknappen, poetsen, kunst in straatbeeld, ?)en niet echt naar het hart van de wijk gaat met vooral een bezorgdheid rond het behoud van het verenigingsleven, zo mogelijk gecombineerd met woonfunctie. Er is nu commotie rond het Lepelhof, maar wat op termijn met De Wolschaerder, 't centrum, het teatercafé en MLC, wat met een dienstencentrum in wijk Hof Savelkoul ?? Mortsel heeft 2 grote harten : het gemeenteplein en het Stadsplein. Een beleid dat van wijkwerking prioriteit nr. 1 maakt moet volgens ons ook een beleid ontwikkelen rond de kleine harten.
 
En dan nu onze punten : wij geven 12 op 20. Niet gebuisd dus, maar wel : het kan beter. Of nog : "Plus est en vous".